واحد بادی:

در فرآیند اکستروژن دمشی یا همان (بادی) ، مواد پلیمری پس از وارد شدن به درون سیلندر دستگاه ، به صورت یک روده از نازل دستگاه خارج شده و به سمت پایین و مابین دو قسمت قالب هدایت میشود .

 با بسته شدن قالب در زمان تعیین شده روده در  قالب محبوس میشود. سپس قالب به همراه روده ی داخل آن به قسمت نازل باد دستگاه منتقل شده و نازل باد پس از قرار گیری در قسمت  ورودی باد  ،با دمیدن  هوا  به درون قالب روده را باد کرده و آن را به شکل درون قالب در می آورد . پس از سرد شدن قطعه  ، قالب باز شده و قطعه باد شده  به بیرون از قالب هدایت میشود .

تمامی ظروف و احجام محفظه ای و اشکال مختلف  بطری  پلی اتیلنی به این روش تولید میشود .

ویزگی خاص این روش تولید تعیین ضخامت محصول ( بطری)به دلخواه در هنگام تولید میباشد ، طوری که با توجه به نوع محلولی که در آن ریخته خواهد شد میتوان ضخامت ظرف را زیاد و یا نازک تولید کرد .

فهرست